Ontwikkelingen lifesight 2020

Tot op heden is het jaar 2020 in vele opzichten een bijzonder jaar. LifeSight heeft dit jaar niet stilgezeten en onder andere enkele uitbreidingen doorgevoerd op het deelnemersportaal (MijnLifeSight). In dit bericht informeren wij je over deze uitbreidingen en andere ontwikkelingen bij LifeSight. Dit betreft de volgende onderwerpen:

Uniforme Rekenmethodiek (URM) op MijnLifeSight

Door de Nederlandse overheid is eind 2019 de Uniforme Rekenmethodiek (URM) geïntroduceerd. Alle pensioenuitvoerders zijn verplicht om de verwachte pensioeninkomens op mijnpensioenoverzicht.nl en op het jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht te baseren op deze methodiek. Deze methodiek houdt in dat er wordt gerekend met 2.000 scenario’s voor de (ontwikkeling van de) prijsinflatie, de rendementen op je beleggingen en de rentes. De scenario’s kunnen per kwartaal worden aangepast en worden door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerd. Op basis van de 2.000 scenario’s worden drie mogelijke pensioenuitkomsten getoond: een verwachte uitkomst, een optimistische uitkomst (goed weer scenario) en een pessimistische uitkomst (slecht weer scenario).

Op MijnLifeSight worden je pensioenuitkomsten al sinds 2017 gebaseerd op 2.000 scenario’s. Ook toonden wij op MijnLifeSight op basis van deze scenario’s al een verwachte uitkomst, een optimistische uitkomst en een pessimistische uitkomst. Dit wordt op het portaal de LifeSight methode genoemd. Met deze methode liep LifeSight dus eigenlijk al voor op de wettelijke methode.

Sinds kort kun je op MijnLifeSight naast de LifeSight methode ook kiezen voor de wettelijke methode (URM) voor het tonen van je pensioenuitkomsten. Hoewel beide methodes rekenen met 2.000 scenario’s en daarmee op elkaar lijken, zijn er ook enkele verschillen. Deze verschillen worden toegelicht in de tabel hierna.

Tabel: Verschillen tussen wettelijke methode en LifeSight methode op MijnLifeSight

Het pensioeninkomen wordt berekend op basis van:

MijnLifeSight – wettelijke methode (URM)

MijnLifeSight – LifeSight methode

Scenariosets voor prijsinflatie, rendementen en rentes

DNB-set

LifeSight-set
Met meer onderscheid naar beleggingscategoriën dan DNB-set

De berekeningsdatum

Actueel: Het moment dat je inlogt, wordt de berekening gemaakt

Actueel: Het moment dat je inlogt, wordt de berekening gemaakt

Bedragen per

Maand

Maand

Rekening gehouden met prijsinflatie tot aan je pensioendatum (tijdens de opbouwfase)

Ja

Ja

Rekening gehouden met prijsinflatie na je pensioendatum (tijdens de uitkeringsfase)

Nee

Standaard ja: Geïndexeerd pensioen
Nee, mogelijk als optie: Gelijkblijvend pensioen

Rekening gehouden met belasting

Ja

Ja

Rekening gehouden met een stijging van het loon

Ja, op basis van de prijsinflatie

Ja, op basis van de looninflatie plus een veronderstelde gemiddelde stijging vanwege carrière

Voor meer informatie over de verschillende instellingen (LifeSight methode of wettelijke methode) kun je verder terecht op MijnLifeSight.nl via je PC, laptop of tablet. Klik dan voor meer informatie op het vraagteken in het blokje “Huidige weergave”.

Uniform Pensioen­overzicht 2020 (UPO)

Jaarlijks krijg je van ons je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In augustus of september 2020 heb je via MijnLifeSight je UPO 2020 ontvangen. In het UPO 2020 is een aantal zaken nieuw of gewijzigd ten opzichte van het UPO in voorgaande jaren. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

1.

Op het UPO 2020 is voor je verwachte pensioenuitkomsten uitgegaan van de URM-rekenmethodiek. Hierbij wordt gerekend met 2.000 scenario’s voor de (ontwikkeling van de) prijsinflatie, de rendementen op je beleggingen en de rentes;

2.

In het UPO 2020 is een nieuw onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?” toegevoegd. In dit onderdeel worden op basis van de URM-scenarioset, naast het verwachte pensioen op je pensioendatum, ook het pensioen op je pensioendatum in een pessimistisch scenario en een optimistisch scenario getoond;

3.

Op het UPO 2020 worden in het onderdeel “Je persoonlijke gegevens” nu ook expliciet de eventuele vrijwillige structurele bijspaarbedragen getoond.

Hoewel op het UPO én op MijnLifeSight pensioenuitkomsten (kunnen) worden getoond op basis van de wettelijke methode (URM), zal je toch verschillen zien tussen de uitkomsten. De oorzaken van deze verschillen worden uitgelegd in onderstaande tabel:

Tabel: Verschillen tussen wettelijke methode en LifeSight methode op MijnLifeSight

Het pensioeninkomen wordt berekend op basis van:

UPO-onderdeel
“Welk pensioen kun je verwachten”

UPO-onderdeel
“Wat als het mee-of tegenzit”

MijnLifeSight – wettelijke methode (URM)

Scenariosets voor prijsinflatie, rendementen en rentes

DNB-set

DNB-set

DNB-set

De berekeningsdatum

1-1-2020

1-1-2020

Actueel: Het moment dat je inlogt, wordt de berekening gemaakt

Bedragen per

Jaar

Jaar

Maand

Rekening gehouden met prijsinflatie tot aan je pensioendatum (tijdens de opbouwfase)

Nee

Ja

Ja

Rekening gehouden met prijsinflatie na je pensioendatum (tijdens de uitkeringsfase)

Nee

Nee

Nee

Rekening gehouden met belasting

Nee

Nee

Ja

Rekening gehouden met een stijging van het loon

Nee

Ja, op basis van de prijsinflatie

Ja, op basis van de prijsinflatie

Prognose pensioen­kapitaal

In de pensioenregeling van je werkgever bouw je tijdens jouw dienstverband een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum kun je dit kapitaal omzetten in een levenslange pensioenuitkering bij een verzekeraar naar keuze. Om je meer inzicht te geven in de verwachte hoogte van je pensioenkapitaal op je pensioendatum, is op MijnLifeSight op de pagina “Mijn beleggingen” een nieuw tabblad toegevoegd: “Prognose kapitaal”. Op dit tabblad kun je meer informatie vinden over de verwachte hoogte van je pensioenkapitaal op je pensioendatum in twee situaties:

1.

Kapitaal op pensioendatum inclusief rendement:
Hier tonen we de prognose van je pensioenkapitaal ervan uitgaande dat er geen premies meer worden ingelegd. Wij blijven het kapitaal voor je beleggen. De hoogte van het kapitaal dat je ziet is dus afhankelijk van het rendement dat je behaalt;

2.

Kapitaal op je pensioendatum als je tot je pensioendatum blijft doorwerken:
Hier tonen we de prognose van je pensioenkapitaal als er tot je pensioendatum premies worden ingelegd. Wij beleggen het kapitaal en de premies. De hoogte van het kapitaal dat je ziet is dus afhankelijk van het rendement dat je behaalt en de verwachte toekomstige premies die nog worden ingelegd.

Risicoprofiel vaststellen

In de pensioenregeling van je werkgever bouw je tijdens jouw dienstverband een pensioenkapitaal op. Dit pensioenkapitaal wordt belegd. Dit doet LifeSight op basis van de Slimme Standaard. In de Slimme Standaard is rekening gehouden met het risico dat je naar verwachting kunt en wilt lopen met je beleggingen voor je pensioen bij LifeSight uitgaande van je leeftijd en je salaris. 

Om je beleggingen (nog) beter aan te laten sluiten op je persoonlijke situatie, kun je aanpassingen doen in jouw beleggingen. Dit noemen we Slim Laten Beleggen. Je kunt allereerst toetsen wat jouw risicoprofiel is. Dit kun je doen door het invullen van een vragenlijst op MijnLifeSight.nl via je PC, laptop of tablet op de pagina “Mijn beleggingen” op het tabblad “Huidige beleggingsmix”.  

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, vergelijken wij je persoonlijke risicoprofiel met het profiel van je beleggingen (beleggingsprofiel). Indien je persoonlijke risicoprofiel niet aansluit bij je beleggingsprofiel, stellen wij een andere beleggingsmix voor. Deze beleggingsmix heeft dan een profiel dat wel aansluit bij je risicoprofiel. Dit voorstel voor wijziging van je beleggingen kun je accepteren of afwijzen. Indien je dit voorstel afwijst blijf je beleggen op basis van je huidige beleggingsmix.

Historische rendementen

Op MijnLifeSight heb je de mogelijkheid het rendement op je pensioenkapitaal te bekijken. We geven dit rendement weer per jaar dat je hebt deelgenomen aan de pensioenregeling bij LifeSight. Het rendement kun je vinden op MijnLifeSight.nl via je PC, laptop of tablet op de pagina “Mijn beleggingen” op het tabblad “Rendement”.

Hier is een grafiek zichtbaar met daarin per jaar het rendement dat je op je pensioenkapitaal hebt behaald. Indien je meerdere rekeningen met pensioenkapitaal hebt – bijvoorbeeld een bruto pensioenregeling met een bijspaarregeling – dan zie je het rendement per rekening. Het rendement per rekening kan verschillen. Je kunt voor iedere rekening de grafiek met rendementen zien door de gewenste rekening te selecteren.

De getoonde rendementen betreffen zogenaamde “Money Weighted Returns”. Op MijnLifeSight vind je een toelichting over wat dit betekent.

Pensioen­stabilisator

Als je werkgever deze optie heeft afgenomen bij LifeSight, is er een nieuwe beleggingsmogelijkheid beschikbaar. Deze mogelijkheid biedt je meer zekerheid over de hoogte van je verwachte pensioeninkomen. Wij noemen deze mogelijkheid de Pensioenstabilisator.

De Pensioenstabilisator is een beleggingsmogelijkheid met als doel meer zekerheid te krijgen over je verwachte inkomen voor later. In de Slimme Standaard en in Slim Laten Beleggen beleg je in drie LifeSight fondsen: het LifeSight Rendement fonds, het LifeSight Matching Lang fonds en het LifeSight Matching Kort Fonds. Indien je voor de Pensioenstabilisator kiest, beleggen wij niet (meer) in het Rendement fonds. Je belegt dan enkel nog in de Matching fondsen. Door enkel te beleggen in de Matching fondsen proberen wij het tarief van de verzekeraar en de prijsinflatie zo goed mogelijk te volgen. We kunnen dit niet garanderen, maar je hebt wel een goede bescherming.

Je kunt op elk gewenst moment kiezen voor de Pensioenstabilisator. En ook kun je op elk gewenst moment teruggaan van de Pensioenstabilisator naar Slim Laten Beleggen. Je hebt dus flexibiliteit om zelf te bepalen wanneer extra zekerheid gewenst is en wanneer niet.

De Pensioenstabilisator kan interessant zijn als:

  • je genoeg pensioen hebt opgebouwd en je meer zekerheid wilt over de hoogte en koopkracht van je inkomen als je (binnenkort) met pensioen gaat;
  • je voor een (beperkte) periode niet geraakt wilt worden door dalende beurskoersen.

Als je kiest voor de Pensioenstabilisator dan geldt dit voor je volledige pensioenkapitaal.

Indien je werkgever deze mogelijkheid heeft afgenomen, kun je voor de Pensioenstabilisator kiezen via MijnLifeSight.nl via je PC, laptop of tablet. Ga hiervoor naar “Pensioenplanner” en loop door het menu tot je komt bij “Verwacht inkomen” en selecteer dan “Welke keuzes heeft u?”

Winstdeling 2019

LifeSight zet het pensioenkapitaal apart dat bij overlijden van (gewezen) deelnemers – vanwege fiscale regelgeving – niet kan worden uitgekeerd aan partners en/of wezen. Vanaf 2019 beoordelen wij jaarlijks of de hoogte van dit apart gezette kapitaal hoog genoeg is om uit te keren aan de (gewezen) deelnemers van LifeSight. Als dit zo is, dan ontvang je een extra storting in je pensioenkapitaal. Dit noemen we winstdeling. Als drempel voor de winstdeling gaan wij uit van een apart gezet kapitaal dat tenminste gelijk dient te zijn aan 0,25% van het totale pensioenkapitaal van alle deelnemers.

Deze drempelwaarde is voor zowel bruto pensioenregelingen als voor netto pensioenregelingen eind 2019 niet bereikt. Dit betekent dat er over 2019 geen winstdeling wordt uitgekeerd. Daarom ontvang je geen extra storting. Het apart gezette kapitaal wordt meegenomen naar dit jaar en zal volgend jaar in de vaststelling van de winstdeling worden betrokken.