Header Persoonlijke Beleggingsmix

Waarom een persoonlijke beleggingsmix?

04 mei 2020

Een van de kerntaken van een pensioenuitvoerder als LifeSight is te bepalen op welke wijze de in te leggen premies en het opgebouwde kapitaal van een deelnemer worden belegd. Deelnemers bij LifeSight hebben de mogelijkheid om zelf een passende beleggingsmix te bepalen, maar de praktijk laat zien dat de meeste deelnemers dit graag overlaten aan de pensioenuitvoerder.

Wat een passende beleggingsmix is, hangt af van wat een deelnemer aan beleggingsrisico kan dragen en wil lopen. Bij veel pensioenuitvoerders krijgen alle deelnemers standaard dezelfde beleggingsmix toegewezen. Maar het is niet aannemelijk dat één beleggingsmix voor alle deelnemers de best passende oplossing is.

Het is daarom belangrijk om altijd een beleggingsmix persoonlijk te maken door deze aan te passen op het beleggingsrisico dat een deelnemer kan dragen. Met de Slimme Standaard heeft LifeSight hiervoor een passende oplossing.

Deelnemers bij LifeSight hebben de mogelijkheid om zelf een passende beleggingsmix te bepalen.”

Sfeerafbeelding Risicohouding

Risicohouding en risicodraagvlak

In de pensioenwetgeving wordt de term risicohouding gebruikt als maatstaf voor het risico dat een deelnemer kan en wil dragen. Voor een heldere analyse is het nodig om onderscheid te maken tussen risico’s die deelnemers kunnen dragen en risico’s die deelnemers willen lopen.

Hoeveel risico iemand wil lopen, is subjectief bepaald. De ene persoon is bereid meer risico te nemen, de ander wil meer zekerheid. Een pensioenuitvoerder beschikt op voorhand niet over deze subjectieve voorkeuren van elke deelnemer.

Hoeveel risico een deelnemer kan dragen is objectief vast te stellen op basis van leeftijd en inkomen. LifeSight kijkt naar de volgende mogelijkheden die een deelnemer heeft om een tegenvallende ontwikkeling in zijn of haar pensioenkapitaal op te vangen.

De tijd die een deelnemer heeft om te wachten op een herstel van financiële markten.

  • Bijsparen om het pensioenkapitaal te verhogen.
  • Langer doorwerken en de pensioeningangsdatum uitstellen. Een pensioen dat op latere leeftijd ingaat is goedkoper, zodat een deelnemer met hetzelfde pensioenkapitaal een hoger pensioen kan aankopen.
  • Gebruik maken van een eventueel beschikbare financiële buffer of de uitgaven na pensionering verlagen.

De Slimme Standaard: een persoonlijke beleggingsmix op basis van salaris

Uit eigen academisch onderzoek blijkt, naast leeftijd, het salaris een goede indicator te zijn voor de mate van risico dat een deelnemer objectief kan dragen. Dit is ook intuïtief te verklaren. Een deelnemer met een hoger salaris kan vaak meer bijsparen en is bereid langer door te werken als dat nodig is. Bovendien geeft een hoger salaris vaak wat meer mogelijkheden om de uitgaven na pensionering zo nodig te verlagen.

In de Slimme Standaard van LifeSight krijgt iedere deelnemer een persoonlijke beleggingsmix toegewezen, op basis van salaris en leeftijd. Zolang de deelnemer zijn risicohouding niet wijzigt via MijnLifeSight.nl blijft deze Slimme Standaard van kracht en is deze bovendien dynamisch. Dynamisch betekent dat bij salariswijzigingen de beleggingsmix automatisch wordt aangepast.

Onderzoek Deelnemers

Onderzoek bij onze deelnemers

De aannames die LifeSight gebruikt voor het bepalen van de persoonlijke beleggingsmixen voor deelnemers worden periodiek getoetst aan de hand van online enquêtes (‘Risk Profile Survey’) onder deelnemers.

Uit de resultaten van de laatste enquête van dit jaar blijkt dat de aannames die LifeSight hanteert ten aanzien van bijsparen, langer doorwerken en verlagen van uitgaven na pensionering nog steeds passend zijn. Zo blijkt de bereidheid onder deelnemers groot om bij te sparen wanneer dit nodig is. Ook is de bereidheid om een lager inkomen na pensioen te accepteren relatief groot. De geaccepteerde hoogte van deze terugval neemt daarnaast sterk toe naarmate het salaris stijgt.

Advies DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs een brief uitgestuurd waarin aandacht gevraagd wordt voor een goede vaststelling van de risicohouding. Als de risicohouding niet of verkeerd is vastgesteld kan dit er volgens DNB toe leiden dat deelnemers meer of minder risico lopen met de beleggingen dan ze eigenlijk wensen. DNB geeft aan dat de vaststelling van de risicohouding gemiddeld genomen beter kan en noemt nog een aantal goede praktijkvoorbeelden. Zoals een risicopreferentie onderzoek onder deelnemers zoals LifeSight al uitvoert of het afnemen van interviews.

Deelnemers zijn beter af

LifeSight onderschrijft het belang van een goede vaststelling van de risicohouding van deelnemers en laat zien dat het mogelijk is om aan iedere deelnemer een passend beleggingsmix toe te wijzen. Deze passende beleggingsmix kan bovendien worden afgeleid van gegevens die een pensioenuitvoerder heeft, namelijk leeftijd en salaris van de deelnemer. Bij LifeSight worden de gehanteerde aannames bovendien regelmatig getoetst en aangepast indien het bestuur van LifeSight daartoe aanleiding ziet.

Deelnemers zijn dus beter af met een Slimme Standaard van LifeSight. Deelnemers hebben altijd een beleggingsmix afgestemd op de persoonlijke situatie, zonder hiervoor zelf iets te doen. Dit maakt de Slimme Standaard persoonlijk, gebruiksvriendelijk en kwalitatief hoogwaardig.

Print page