Stand van zaken rondom pensioenakkoord

Stand van zaken rondom pensioenakkoord

24 juni 2020

In navolging op het pensioenakkoord van 2019 hebben het kabinet en sociale partners op 12 juni 2020 een nadere uitwerking gedeeld van de beoogde wijzigingen van het pensioenstelsel. Op 19 juni 2020 werd echter bekend dat het nog niet is gelukt een definitief pensioenakkoord te bereiken. Vakbond FNV heeft de stemming hierover met twee weken uitgesteld en vakbond VCP stemde niet voor het akkoord, maar ook niet tegen. Het belangrijkste knelpunt van de vakbonden leek de compensatie te zijn van werknemers die door de voorgestelde pensioenregels mogelijk te maken krijgen met een pensioengat. 

Wanneer de FNV over twee weken alsnog instemt met het pensioenakkoord, zal dit nog voorgelegd worden aan de Eerste en Tweede Kamer.  

Ook al is er nog geen definitief pensioenakkoord, toch vindt LifeSight het belangrijk u nu al te informeren over de voorgestelde nieuwe pensioenregels. Wanneer er alsnog een pensioenakkoord komt, heeft dit invloed op de inhoud van uw pensioenregeling bij LifeSight.

Mogelijke gevolgen voor uw pensioenregeling 

Volgens de huidige plannen gaat het nieuwe pensioenstelsel in op 1 januari 2022 en moet uw pensioenregeling uiterlijk op 1 januari 2026 voldoen aan de nieuwe pensioenregels. De nieuwe pensioenregels hebben invloed op de beschikbare premiestaffel in uw pensioenregeling, de verzekering van het nabestaandenpensioen en de keuzes bij pensioneren.

Beschikbare premiestaffel

Uw onderneming moet een keuze maken over de huidige stijgende beschikbare premiestaffel. U heeft de volgende keuzes: 

  1. De huidige regeling voortzetten voor bestaande werknemers. De nieuwe pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage geldt dan alleen voor nieuwe werknemers; of 
  2. Voor al uw werknemers gaat een gelijkblijvend premiepercentage gelden. Dit betekent dat de pensioenopbouw in de nieuwe regeling voor jongere werknemers hoger wordt en voor oudere werknemers lager. Dit leidt naar verwachting tot een achteruitgang in pensioenvooruitzicht voor bestaande werknemers, oftewel een pensioengat. Deze keuze brengt daarom ook een compensatievraagstuk met zich mee.

Het gelijkblijvende premiepercentage mag op basis van de plannen maximaal tussen de 30% en 33% bedragen. LifeSight voert nu al regelingen uit met een gelijkblijvende premie. Ook hebben wij al voor werkgevers twee verschillende regelingen naast elkaar ingericht. Wij zijn daarom goed in staat de voorgenomen wijzigingen voor u uit te voeren. 

Nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen)

Standaardiseren nabestaandenpensioen bij overlijden werknemer vóór de pensioendatum

Het op risicobasis verzekerd nabestaandenpensioen wordt op basis van de huidige plannen gestandaardiseerd. De manier waarop het verzekerd partner- en wezenpensioen wordt berekend, verandert.

Wanneer een deelnemer aan uw pensioenregeling voor zijn of haar pensioendatum overlijdt, ontvangt de partner een partnerpensioen van maximaal 50% van het (gehele) salaris.

De hoogte van het partnerpensioen is dus niet meer afhankelijk van de diensttijd. 

Het verzekerd partnerpensioen is levenslang en mag nooit hoger zijn dan 50% van het (gehele) salaris op het moment van overlijden van de werknemer. 

Het wezenpensioen wordt gestandaardiseerd en mag voor halfwezen maximaal 20% van het verzekerd partnerpensioen bedragen en voor volle wezen 40%. Het wezenpensioen wordt altijd uitgekeerd tot de (halve) wees 25 jaar wordt. In de huidige situatie zijn meerdere eindleeftijden nog mogelijk.

Nabestaandenpensioen blijft tijdelijk verzekerd wanneer uw werknemer uit dienst treedt

Op basis van de plannen blijven de nabestaandenverzekeringen nog enige maanden volledig verzekerd als een van uw werknemers uit dienst treedt. Hoeveel maanden is nu nog niet bekend. Zolang uw oud-werknemer WW ontvangt blijven de verzekeringen in ieder geval volledig in stand.

Uw oud-werknemers krijgen ook de mogelijkheid om – bijvoorbeeld als hun WW-uitkering afloopt of als zij zelfstandige worden – een deel van hun pensioenkapitaal te gebruiken, zodat het nabestaandenpensioen verzekerd blijft.  

Bedrag ineens bij pensioneren

Het wordt mogelijk voor werknemers om een deel van het pensioen als bedrag ineens te laten uitbetalen op het moment van pensioneren. Dit kan tot maximaal 10% van het pensioenkapitaal. Dit geeft mensen extra financiële armslag bij de start van hun pensioen. Bijvoorbeeld om een hypotheek af te lossen.

Tot slot

Wij hopen u met dit bericht duidelijkheid te hebben gegeven over de status van het pensioenakkoord en over de mogelijke gevolgen voor u, uw werknemers en uw pensioenregeling. LifeSight geeft geen advies. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw adviseur en een plan van aanpak op te stellen zodra de uitwerking van het pensioenakkoord definitief is. Wij willen u in ieder geval laten weten dat LifeSight ervoor zorgt klaar te zijn voor deze uitdaging als deze zich aandient. Wij zorgen er dan samen met u en uw adviseur voor dat de overgang naar een nieuwe pensioenregeling soepel verloopt. En uiteraard houden wij u verder op de hoogte.

Wanneer u vragen heeft over dit bericht, neem dan contact op met uw adviseur of met ons. Wij gaan graag met u in gesprek.

Print page