Woman Holding Phone To Ear

De vijf grootste pensioenvalkuilen voor de OR

17 september 2019

De ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord zijn voor veel werkgevers een reden om de pensioenregeling weer eens onder de loep te nemen. Daarbij speelt de OR een belangrijke rol omdat hierbij het instemmingsrecht van de OR geldt. Tenzij de pensioenregeling onderdeel is van cao-overleg, in dat geval geldt het instemmingsrecht niet. Dit instemmingsrecht bij de arbeidsvoorwaarde pensioen is een complexe zaak. Lees hier alles over de vijf grootste valkuilen voor de OR, zodat je goed beslagen ten ijs komt als jouw OR aan de slag gaat met de pensioenregeling.

Edwin van den Oever – LifeSight Nederland

1. Pensioenkennis niet op peil
Het is van belang om ervoor te zorgen dat je als OR over voldoende kennis beschikt om mee te kunnen beslissen over een complex financieel product als pensioen. Zodat je bijvoorbeeld de impact op het pensioenresultaat van de verschillende groepen deelnemers kunt beoordelen. Als OR-lid heb je recht op scholing dus maak hier gebruik van. Ook kun je als OR deskundige hulp inschakelen door bijvoorbeeld een specialist te vragen om advies.

2. Vooroordeel ‘DB is beter dan DC’
Je hebt in Nederland twee hoofdtypen pensioenovereenkomsten. De ene betreft uitkeringsovereenkomsten (DB) waarbij premies direct worden omgezet in pensioenaanspraken. De tweede zijn beschikbare premieovereenkomsten (DC) waarbij iedereen zijn eigen beleggingspot heeft en het kapitaal pas bij pensionering wordt omgezet in pensioenaanspraken, tegen de dan geldende rente en levensverwachting. Het vooroordeel dat een DB-regeling, zoals een middelloonregeling, beter is dan DC-regeling kan een optimale pensioenregeling in de weg staan. Er wordt vaak gedacht dat meer risico bij de deelnemers ook automatisch inhoudt dat een regeling slechter is. Maar het verwachte pensioenresultaat kan in een beschikbare premieregeling aanzienlijk hoger zijn. Als OR is het belangrijk om dat inzicht te verkrijgen.

3. Te veel aandacht voor de kosten per deelnemer
Werkgevers vinden lage kosten per deelnemer belangrijk. Een OR doet er goed aan om het accent in die discussie te verleggen. De beheerkosten, die voor rekening zijn van de deelnemer, en vooral het verwachte rendement hebben een veel grotere impact op het verwacht pensioenresultaat en de totale kosten. Bij de ene uitvoerder kunnen de kosten misschien iets hoger zijn, maar kun je veel meer rendement behalen dan bij een andere. Voor de OR is het belangrijk dat de focus ligt op het te behalen pensioenresultaat.

4. Onderschatting van het belang van communicatie en persoonlijke begeleiding
Vaak ligt de focus met betrekking tot pensioencommunicatie bij het moment dat de regeling wordt ingevoerd. Een OR zou aandacht moeten hebben voor blijvend goede communicatie, dus periodiek voor alle deelnemers en individueel rond keuzemomenten zoals bij pensionering. Uit de praktijk blijkt dat bij goede communicatie en persoonlijk financieel advies de waardering en de tevredenheid van werknemers sterk toeneemt. Doordat ze beter geïnformeerd zijn, zijn ze beter in staat om de benodigde keuzes te maken. Een deel van het pensioenbudget van de werkgever zou hiertoe bijvoorbeeld vrijgemaakt kunnen worden om een periodiek persoonlijk adviesgesprek voor alle werknemers te faciliteren en standaard op te nemen in de arbeidsvoorwaarden.

5. Te weinig aandacht voor slimme defaults
Ondanks de wens om meer flexibiliteit te hebben, blijkt dat deelnemers nauwelijks gebruikmaken van de geboden keuzemogelijkheden en terechtkomen in de default beleggingsmix. Het is daarom belangrijk dat de OR ook aandacht besteedt aan de default beleggingsmix en verifieert of die passend is.

Tijdens OR Live 2019 verzorgt LifeSight Nederland de workshop ‘Soorten pensioen – over DB en DC’ en de workshop ‘Financieel fit als onderdeel van duurzame inzetbaarheid’.

Print page