Investment beliefs

04 mei 2020

Beleggen kent bij LifeSight meer dimensies dan alleen de afweging tussen rendement en risico op de korte en langere termijn.

Denk bijvoorbeeld ook aan de manier waarop het bestuur stuurt op voorkeuren en bezwaren bij het dagelijkse beheer van de beleggingen. Deze sturing legt het bestuur vast in helder geformuleerde beleggingsovertuigingen, of te wel investment beliefs.

In dit artikel gaan wij in op de vraag welke rol investment beliefs spelen in het beleggingsproces van LifeSight. Daarna bespreken wij de investment beliefs van LifeSight en voor een aantal investment beliefs laten wij zien hoe die in de dagelijkse praktijk uitwerken. In een volgend artikel kunt u de uitwerking van de overige investment beliefs lezen.

Welke rol spelen investment beliefs in het beleggingsproces?

Investment beliefs geven aan hoe het bestuur denkt dat financiële markten werken en op welke wijze het bestuur in deze markten waarde voor de deelnemers van LifeSight kan creëren.

Investment beliefs maken daarmee in- of expliciet altijd onderdeel uit van elke beleggingsbeslissing. Het vormt een raamwerk waaraan wij alle beslissingen binnen het beleggingsproces kunnen toetsen. Dit bevordert de efficiëntie en kwaliteit van het gehele besluitvormingsproces.

Wat zijn de investment beliefs van LifeSight?

Met betrekking tot investment beliefs onderscheiden wij vijf deelgebieden, te weten de missie en doelstelling van LifeSight, de bestuurlijke inrichting van de eigen organisatie, de werking van financiële markten, de wijze waarop de beleggingen worden ingericht en de invulling van duurzaam beleggen.

In de onderstaande tabel zijn per deelgebied de investment beliefs van LifeSight opgenomen.

Hoe werken de investment beliefs in de praktijk?

Investment beliefs werken alleen in de praktijk als ze eenduidig geformuleerd en praktisch uitvoerbaar zijn. Daarom heeft het bestuur de verschillende investment beliefs concreet uitgewerkt. Iedere investment beliefs is verder toegelicht, zodat wij er dezelfde uitleg aangeven. En om voor een heldere uitvoering te zorgen hebben we ook vastgelegd wat de te verwachten impact is op de beleggingen.

Hoe dat uitwerkt in de praktijk? Voor een aantal van onze investment beliefs laten wij hier na deze uitwerking zien.

Rendement versus risico

Het aangaan van beleggingsrisico’s is noodzakelijk om een rendement te behalen dat de deelnemers van LifeSight in staat stelt om hun doelstellingen waar te maken.

Uitleg
LifeSight heeft tot doel haar deelnemers een adequate en (zoveel als mogelijk) koopkrachtbestendige oudedagsvoorziening te bieden. Het waarmaken van deze doelstelling is grotendeels afhankelijk van het rendement op de beleggingen tijdens de opbouwfase van een deelnemer.

Om voldoende rendement te generen op langere termijn moet een deelnemer van LifeSight enige mate van beleggingsrisico te lopen. De hoeveelheid beleggingsrisico die een deelnemer kan lopen moet worden afgestemd op zijn of haar risicotolerantie.

LifeSight zoekt daarbij naar een balans waarbij een gestage groei van het vermogen belangrijker is dan de kans op een hoger rendement met grotere fluctuaties.

Beheersen van risico is minimaal even belangrijk als het genereren van rendement. Risico kent meerdere invalshoeken die zowel kwantitatief als kwalitatief worden meegenomen in de besluitvorming, beheer en rapportages.

En daarom…

  • is voor LifeSight de samenstelling en toewijzing van lifecycles aan deelnemers de dominante factor voor de vastlegging van het uiteindelijke rendement/risicoprofiel van deelnemers.
  • wordt bij de samenstelling en toewijzing van lifecycles, op basis van de belangrijkste beleidsuitgangspunten, rendement en risico door de tijd heen tegen elkaar afgewogen.
  • zal risicomanagement zowel kwantitatief als kwalitatief plaatsvinden.

Beleggingsrisico’s

Niet alle beleggingsrisico’s worden (op lange termijn) beloond.

Uitleg
LifeSight hanteert het principe dat geen enkele beleggingscategorie, -techniek of -instrument op voorhand wordt uitgesloten. Elke individuele belegging dient echter een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, veiligheid, liquiditeit en het rendement van de aangeboden beleggingsoplossing als geheel.

Gegeven de langlopende verplichtingen van haar deelnemers heeft de beleggingspropositie van LifeSight een lange termijn karakter. Het hebben van een lange termijn beleggingshorizon stelt LifeSight in staat te beleggen in aandelen of andere beleggingscategorieën met een hoger risico, maar ook met een hoger verwacht rendement op lange termijn.

Korte termijn beleggingsresultaten vormen ook geen directe aanleiding om het lange termijn beleid aan te passen: er is in de portefeuille ruimte voor minder goed verhandelbare beleggingen. Vanuit operationele vereisten is echter een dagelijkse waardering en verhandelbaarheid van de beleggingen vereist.

En daarom …

  • wordt een deel van de beleggingen geïnvesteerd in beleggingscategorieën met een hoger risico, zoals beursgenoteerde aandelen en hoogrentende obligaties.
  • wordt niet belegd in minder liquide beleggingen zoals niet-beursgenoteerde aandelen, direct vastgoed, onderhandse leningen en hypotheken.
  • worden beleggingsrisico’s waar op langere termijn geen additioneel rendement tegenover staat, zoveel mogelijk vermeden of beheerst.

“Een zorgvuldige spreiding over meerdere beleggingscategorieën draagt bij aan de robuustheid van de beleggingsportefeuille van deelnemers.”

Diversificatie

Diversificatie verbetert het (lange termijn) rendement/risicoprofiel maar kent grenzen.

Uitleg
Een zorgvuldige spreiding over meerdere beleggingscategorieën draagt bij aan de robuustheid van de beleggingsportefeuille van deelnemers, doordat het portefeuillerisico wordt verlaagd bij een gelijkblijvend verwacht rendement. Dit effect treedt op wanneer beleggingen niet gelijktijdig en/of in dezelfde mate stijgen of dalen in waarde.

Een overmatige spreiding levert echter geen materiële bijdrage aan het rendement/risicoprofiel, maar kan wel leiden tot extra kosten en een hoger benodigd governance-budget (hogere complexiteit, grotere tijdsbesteding, benodigde kennis, etc.). Een belegging moet niet alleen een significante bijdrage leveren aan het rendement/risicoprofiel wil het een investering waard zijn, ook zal elke nieuwe belegging bezien worden in de context van de benodigde versus de beschikbare governance.

En daarom …

  • wordt het vermogen van deelnemers geïnvesteerd in meerdere beleggingscategorieën.
  • wordt voor een individuele beleggingscategorie als uitgangspunt een minimale allocatie van 5% van het betreffende LifeSight fonds aangehouden.
  • wordt er uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde aan de bestaande beleggingsportefeuille van LifeSight, alvorens door LifeSight een nieuwe beleggingscategorie wordt toegevoegd. Dit onderzoek wordt vastgelegd in een Investment Case.

We hopen u zo een beter beeld te geven van de inhoud van onze investment beliefs en de wijze waarop dit ons beleggingsbeleid beinvloedt. In een volgend magazine zullen wij de overige investment beliefs nader toelichten.

Print page