Investment beliefs

04 mei 2020

Welke rol spelen investment beliefs in het beleggingsproces van LifeSight?

In het vorige deel van deze serie hebben wij laten zien welke rol investment beliefs spelen in het beleggingsproces van LifeSight, hoe zij de beleggingsbeslissingen van LifeSight beïnvloeden en hoe een aantal investments beliefs uitwerken in de praktijk. Met die uitwerking gaan we in deze bijdrage verder.

Wat zijn investment beliefs?

Hieronder zetten wij de investment beliefs van het bestuur van LifeSight nog een keer onder elkaar. Daarbij onderscheiden wij vijf deelgebieden, te weten de missie en doelstelling van LifeSight, de bestuurlijke inrichting van de eigen organisatie, de werking van financiële markten, de wijze waarop de beleggingen worden ingericht en de invulling van duurzaam beleggen:

Tabel 1: Investment beliefs van LifeSight per deelgebied

Hoe werken de investment beliefs in de praktijk?

Investment beliefs werken alleen in de praktijk als ze eenduidig geformuleerd en praktisch uitvoerbaar zijn. Daarom heeft het bestuur de verschillende investment beliefs concreet uitgewerkt. Voor een aantal van onze investment beliefs laten wij hier na deze uitwerking zien.

Actief versus passief beheer

Passief beheer is het uitgangspunt, maar selectief actief beheer kan door de tijd heen een aantrekkelijk extra rendement opleveren.

Uitleg

Markten zijn in beginsel efficiënt en niet te voorspellen. Het verslaan van markten door actief beheer is zeer moeilijk.

Een deskundige manager kan met actief beheer waarde toevoegen, vooral in inefficiënte markten en/of in markten waar een representatieve index ontbreekt voor passief beheer. De toegevoegde waarde van actief beheer kan door de tijd heen variëren per beleggingscategorie.

Een competente manager per beleggingscategorie kan met een gestructureerde analyse worden geïdentificeerd.

Actief beheer brengt wel extra kosten met zich mee. Kosten hebben op de lange termijn een groot effect op de beleggingsresultaten en (daarmee) op de hoogte van de pensioenuitkeringen. LifeSight is weliswaar kostenbewust, maar weegt mogelijke netto-opbrengsten van de beleggingen wel af tegen het totale kostenniveau van de beleggingsportefeuille.

En daarom…

 • heeft passief beheer de voorkeur.
 • beoordeelt LifeSight periodiek toch de toegevoegde waarde van actief beheer op criteria als beheerskosten, transactiekosten, complexiteit en andere randvoorwaarden die voor een specifieke beleggingscategorie van toepassing zijn.
 • maakt LifeSight alle uitvoeringskosten inzichtelijk en beoordeelt zij deze periodiek op marktconformiteit.

Operational excellence en kosten

Operational excellence en kostenefficiëntie leiden tot uitbesteding aan gespecialiseerde partijen.

Uitleg

Door één of meerdere externe partijen te gebruiken bij de uitvoering van haar werkzaamheden kan LifeSight toegang krijgen tot specialistische kennis en producten, kan operationeel en/of risicobeheer verder vorm worden gegeven, kan de reactiesnelheid op marktontwikkelingen worden vergroot en/of kan LifeSight profiteren van schaalvoordelen die zij zelf niet had kunnen realiseren.

En daarom …

 • verankert het bestuur de uitvoering van het beleid in een transparant beleggingsproces met duidelijke procedures, taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen.
 • besteedt LifeSight het dagelijkse, operationele beheer van de beleggingen volledig uit aan gespecialiseerde externe partijen. Dat geldt ook voor de bewaarneming, waardering en resultaatsberekeningen voor toezichthouderrapportages per aangeboden beleggingsoplossing.
 • volgt het bestuur van LifeSight een zorgvuldige selectieprocedure, met doorlopende monitoring en met voldoende interne kennis om de externe partijen aan te sturen en te beoordelen.
 • stelt LifeSight een adviseur aan, met een duidelijke toegevoegde waarde bij de selectie en monitoring van gespecialiseerde externe partijen.

“Een zorgvuldige spreiding over meerdere beleggingscategorieën draagt bij aan de robuustheid van de beleggingsportefeuille van deelnemers.”

Duurzaam beleggen

LifeSight is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelt daar naar binnen haar mogelijkheden.

Uitleg

LifeSight wil graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij, ook volgens de uitdrukkelijke wens vanuit de (potentieel) aangesloten werkgevers en deelnemers. Daarom integreert LifeSight elementen van maatschappelijk verantwoord beleggen in haar beleggingsbeleid waar mogelijk.

LifeSight gelooft dat maatschappelijk verantwoord beleggen op langere termijn zorgt voor een betere wereld en voor een hoger rendement voor haar deelnemers. Op kortere termijn zorgt verantwoord ondernemen voor een betere risicobeheersing, in de vorm van een lager reputatierisico en integriteitsrisico.

En daarom …

 • formuleert LifeSight een beleid om haar beleggingen door de tijd heen op een efficiënte wijze maatschappelijk verantwoord te beleggen.
 • treden externe partijen namens LifeSight actief op tijdens aandeelhoudersvergaderingen en wordt een dialoog gevoerd met bedrijven waarin wordt belegd.
 • sluit LifeSight aan bij de UN Global Compact principes, waarbij uitsluitingscriteria worden gehanteerd op controversiële wapens, tabak en ontginning van steenkool.
 • beoordeelt LifeSight bedrijven op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties zoals rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens en klant- en productintegriteit. Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting van bedrijven.

We hopen u zo een beter beeld te hebben gegeven van de inhoud van onze investment beliefs en de wijze waarop die ons beleggingsbeleid beïnvloeden. In het vorige magazine van juli 2018 werden de andere investment beliefs toegelicht.

Print page