Wat is duurzaam beleggen?

28 september 2020

Met duurzaam beleggen wordt vaak gerefereerd aan het gebruik van ESG-factoren en eigendomsrechten (bijv. stemmen) in het beleggingsproces. ESG staat voor criteria in relatie tot milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Socal and Governance, ESG). Bij het beoordelen van een belegging wordt nadrukkelijk gekeken naar deze duurzaamheidscriteria, naast de gebruikelijke financiële en economische zaken. Er zijn duurzaamheidsrisico’s als bedrijven:

  • onvoldoende rekening houden met het milieu;
  • hun werknemers en de maatschappij niet goed behandelen en of;
  • geen goed (onafhankelijk) bestuur en/of management hebben aangesteld.

Duurzaam beleggen als beleggingsovertuiging

Uitgangspunt bij het beleggingsbeleid van LifeSight is dat de beleggingen in de eerste plaats een bijdrage moeten leveren aan een goed en betrouwbaar pensioen voor onze deelnemers. Daarbij wordt erkend dat het belangrijk is om de korte en lange termijn duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk uit te sluiten.

  • LifeSight gelooft dat een portefeuille waarin maatschappelijk verantwoord wordt belegd, zorgt voor een lager reputatierisico en integriteitsrisico van de beleggingen. Hierdoor is er sprake van een verbetering van de rendements-risicoverhouding van de portefeuille op de kortere termijn;
  • LifeSight is van mening dat bedrijven die zich inzetten voor een goed milieu, voor de ontwikkeling van de maatschappij en voor het respecteren van mensenrechten, op lange termijn een beter rendement zullen laten zien dan bedrijven die hier niet bewust mee omgaan.

Beleggingsbeleid

LifeSight verwacht van de bedrijven, waarin voor onze deelnemers wordt belegd, dat ze actief bezig zijn om nu en in de nabije toekomst een duurzame samenleving na te streven. Als aandeelhouder in een bedrijf is het mogelijk om het bedrijf te stimuleren om te verduurzamen. Dit kan bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Een ander voorbeeld is het actief aangaan van de dialoog met een bedrijf met als doel om een duurzamere bedrijfsvoering te realiseren.

LifeSight probeert waar mogelijk bedrijven tot verandering aan te sporen wanneer deze niet goed omgaan met duurzaamheidsrisico’s of onvoldoende stappen ondernemen om meer duurzaam te worden. Het kan echter voorkomen dat bedrijven niet open staan voor de dialoog of voor het veranderen van hun beleid. In dat geval kan worden besloten om niet meer te beleggen in dergeljike bedrijven. Dit noemen we ‘uitsluiten’. LifeSight sluit in ieder geval bedrijven uit die de internationale normen en mensenrechten van de Verenigde Naties (de UNPRI-principes) schenden of bedrijven die hun omzet grotendeels halen uit de productie van controversiële wapens, tabak of kolen.

LifeSight hanteert een stem-, dialoog- en een uitsluitingsbeleid. LifeSight belegt daarbij niet zelf in de aandelen van bedrijven, maar kiest voor beleggingsfondsen die worden beheerd door externe, gespecialiseerde vermogensbeheerders. Het dialoogbeleid, het stembeleid en het uitsluitingenbeleid van de vermogensbeheerder is dan ook van toepassing op onze beleggingen. Periodiek leggen de vermogensbeheerders verantwoording af aan LifeSight over het gevoerde beleid.

Hoe een vermogensbeheerder het stem-, dialoog- en uitsluitingenbeleid invult, is onderdeel van het uitbestedingsbeleid van LifeSight en wordt meegenomen bij de selectie en de beoordeling van de externe vermogensbeheerders. Deze vermogensbeheerders zijn daarbij ten minste ondertekenaar van de UNPRI-principes.


Recente wijzigingen

Binnen het LifeSight Rendement fonds is het beheer van aandelen ontwikkelde markten uitbesteed aan ACTIAM, een Nederlandse vermogensbeheerder met een duidelijke focus op duurzaam beleggen. LifeSight verwacht, net als ACTIAM, van bedrijven dat zij zich voorbereiden op, en een rol spelen in, de onvermijdelijke omschakeling die nodig is om in de nabije toekomst een duurzame samenleving te bereiken.

In overleg met LifeSight heeft ACTIAM een aantal aanpassingen doorgevoerd in haar beleggingsfondsen. Deze aanpassingen hebben tot doel de beleggingen in de beleggingsportefeuille verder te verduurzamen. Als gevolg van de aanpassingen worden meer bedrijven uitgesloten. Dit zorgt voor een verdere reductie van de CO2-footprint (9% – 30% ten opzichte van de eerdere portefeuille) en van een toename van waterbesparingen (24% – 61% ten opzichte van de eerdere portefeuille).


Komende wijzigingen

In 2020 zullen wij waarschijnlijk additionele wijzigingen doorvoeren om onze propositie duurzamer te maken en adviseurs, werkgevers en deelnemers meer inzicht te geven in de duurzaamheidsimpact van de beleggingen van LifeSight.

Print page