De AVG en LifeSight

04 mei 2020

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG treedt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Met de komst van de AVG worden de verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken aanzienlijk uitgebreid. Hoe gaat LifeSight om met de AVG en het recht op privacy? Daarover vertellen wij graag meer in deze expert view.

Inleiding

De AVG ziet toe op de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt in de AVG omschreven als alle informatie over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit wordt de betrokkene genoemd in de AVG.

De AVG kent voor wat betreft organisaties die persoonsgegevens verwerken twee smaken:

  • Verwerkingsverantwoordelijken. Dat zijn diegenen die doel en middelen van een verwerking van persoonsgegevens vaststellen;
  • Verwerkers. Dat zijn diegenen die ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens verwerken.

LifeSight verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van pensioenregelingen. Dit doen we vanuit de zogenoemde pensioendriehoek. Wat houdt dit in?

Pensioendriehoek

In de pensioendriehoek zijn drie relaties te onderscheiden:

  • De relatie tussen werkgever en werknemer, ook wel sociale partners genoemd, beheerst door de pensioenovereenkomst;
  • De relatie tussen werkgever en pensioenuitvoerder, beheerst door de uitvoeringsovereenkomst;
  • De relatie tussen pensioenuitvoerder en werknemer / deelnemer, beheerst door het pensioenreglement.

De werkgever is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn werknemers. In dit kader moet de werkgever aan werknemers duidelijk aangeven welke persoonsgegevens van hun met welk doel en welke middelen worden verwerkt.

De pensioenovereenkomst moet de werkgever onderbrengen bij een pensioenuitvoerder. En daar komt LifeSight in beeld.

Pensioenuitvoerder

LifeSight is een pensioenuitvoerder. Wij voeren pensioenregelingen uit die door werkgevers zijn ondergebracht bij LifeSight door middel van een uitvoeringsovereenkomst. In het kader van die uitvoering(sovereenkomst), verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers aan pensioenregelingen. Omdat wij zelf doel en middelen van deze gegevensverwerking bepalen, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Daarom hoeft LifeSight in beginsel geen verwerkingsovereenkomst (meer) te sluiten met de werkgever.

Op grond van de AVG mogen wij alleen gegevens verwerken die we écht nodig hebben voor onze pensioenuitvoering. In onze privacyverklaring staat over welke persoonsgegevens wij beschikken uit welke bronnen.

Verwerkers

Wij besteden diverse werkzaamheden uit in het kader van onze pensioenuitvoering. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van Inadmin voor het voeren van de administratie van LifeSight. Als in verband met uitbesteding van werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, dan moet LifeSight een verwerkersovereenkomst sluiten. Dit doen wij dus met alle partijen die ten behoeve van de pensioenuitvoering over persoonsgegevens beschikken en deze verwerken. Als Inadmin zelf voor de verwerking van persoonsgegevens weer gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde subverwerkers, dan moet Inadmin LifeSight hiervan op de hoogte stellen. LifeSight moet dus op de hoogte zijn van alle verwerkers die onze verwerkers inschakelen.

“Wij besteden diverse werkzaamheden uit in het kader van onze pensioenuitvoering.”

Privacyrechten

Door de AVG krijgen betrokkenen, dus ook deelnemers aan pensioenregelingen, meer privacyrechten. In de eerder genoemde privacyverklaring is opgenomen welke privacyrechten deelnemers hebben, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, op overdraagbaarheid en op gegevenswissing. Meer hierover is na te lezen in onze privacyverklaring. Ook hebben wij ons privacybeleid aangescherpt, dat wil zeggen hoe LifeSight om gaat met persoonsgegevens. Onze accountmanagers kunnen meer vertellen over onze privacyverklaring en ons privacybeleid.

Meer weten?

Onze privacyverklaring en ons privacybeleid kunt u vinden op onze website.
Ook onze accountmanagers kunnen u meer vertellen over de AVG en de wijze waarop LifeSight daarmee omgaat.

Print page